דבר תורה לפרשת משפטים

 

אחרי המאורע הגדול והמרשים, מלא קולות רעמים ואורות ברקים בפרשה הקודמת מגיעה רשימה אפרורית משהו של חוקים וציוויים.

היא נפתחת בפסוק: " וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם: (שמות כא א)

למה לשון 'תשים' ולא לשון 'אלה המשפטים אשר תצווה אותם' או 'אשר דיבר ה' אל משה'? למה דווקא לשים?

כותב יפה הרמב"ן:   "וישם לפניהם את כל הדברים האלה" – טעמו שאמר להם: הנה נתתי לפניכם הדברים, בחרו לכם היום אם תעשון כן. ולכן ענו אותו: "כל אשר דבר ה' נעשה" (פסוק ח). כטעם: "ראה נתתי לפניכם היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע" (דברים ל טו). וכן: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (להלן כא א) – שיאמרו שאם יבחרו ויקבלו עליהם לעשותם. ועל כן אמר שם (כד ג) "ויבא משה ויספר לעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים, ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר ה' נעשה". וכן: "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" (דברים ד מד), שאמר לדור הבא בארץ אם יקבלו עליהם את התורה, כי בא לכרות עמהם ברית בערבות מואב כאשר כרת עם אבותיהם בחורב." (רמב"ן שמות פרק יט פסוק ז).

רמב"ן אומר – 'תשים לפניהם' – אלוהים הניח לפניהם את החוקים, המשפטים והמצוות כאפשרות כדי שבני ישראל יבחרו לעשות כן. זו גישה הפוכה לגישה של חז"ל, המכונה "כפה עליהם הר כגיגית": " אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם" (מסכת שבת, דף פ"ח, ע"א).

מעניין לשים לב לציטוט השני שמביא הרמב"ן מדברים, משפט שכל פעם שאנו מגביהים את ספר התורה, בסיום הקריאה בו, אנחנו מגביהים ושרים: "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל…". הפעם, אומר רמב"ן, משה אומר אותו לדור שכבר עומד להיכנס לארץ. גם כאן יש שימוש בפועל 'שַׂם'. כלומר גם הדור הזה, צריך לחדש את הברית, צריך לבחור מחדש. הברית איננה מתחדשת אוטומטית. רמב"ן אומר לנו שלא רק שהייתה פה בחירה חופשית, אלא שהבחירה נעשית בכל דור ודור מחדש.

בימים אלו, בין מערכת בחירות אחת לשנייה – טוב להיזכר כי אפשרות הבחירה איננה מובנית מאליו. היינו יכולים לחיות בתודעת 'כפה עלינו הר כגיגית'. אך לא. הבחירה היא שלנו. החוקים, המשפטים, הצדק מונחים לפנינו. אנחנו בוחרים.  לא רק פעם בארבע שנים (או שלוש פעמים בשנה אחת), אלא יום יום. חידוש הברית – ביננו, עם מדינתנו, עם החברה שלנו, עם המנהיגים שלנו תלוי בכולנו. כיצד הדור שלנו ישכיל לחדש את הברית? כיצד נבחר?

שבת שלום,

הרב אלונה ניר קרן